Winwinlening

Winwinlening

01 jun '17

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van €200.000 winwinleningen aangaan, met een maximum van €50.000 per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een  jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

PMV/z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening en de Waarborgregeling, dat behoort tot de PMV-groep. Door deze vier producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie van de verschillende producten mogelijk maakt.

Wie komt in aanmerking

Als kredietnemer Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan €50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan €43 miljoen;
 • die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen).

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden. Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming. Een exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.

Vzw’s zijn ook toegelaten indien deze, conform Europees Recht, een economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

 Ook in bijberoep kan men van een Winwinlening genieten, op voorwaarde dat u een ondernemingsnummer heeft of minstens aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen. Als kredietgever Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
 • deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd of, indien het een inwoner betreft van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest voor de toepassing van de belasting van niet-inwoners;
 • mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
 • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat  binnen die rechtspersoon.  Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 • enerzijds een jaarlijks belastingskrediet voor de hele looptijd van de lening:
  • Als berekeningsbasis wordt genomen het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van €50.000 per belastingplichtige;
  • De belastingskorting bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een maximum van €1.250 per jaar).
 • en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet ingeval een gedeelte van de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Dit belastingkrediet bedraagt 30% van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding,vereffening, …).

Voorwaarden

De belangrijkste eigenschappen zijn:

 • het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden;
 • met een  looptijd van 8 jaar. De kredietgever en kredietnemer kunnen kiezen uit volgende aflossingsmogelijkheden:
  • terugbetaling in één keer na 8 jaar;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen;
 • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo is eveneens mogelijk.
 • het totale bedrag dat in hoofde van de kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers uitgeleend wordt, kan ten hoogste €50.000 bedragen;
 • het totale bedrag, in hoofdsom,dat één kredietnemer in het kader van één of meer Winwinleningen kan ontlenen van kredietgevers bedraagt ten hoogste €200.000;
 • de interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. In 2017 bedraagt deze rentevoet 2%.

BRON : VLAIO